fbpx

Súťažné podmienky

Štatút súťaže “Veľká stavebná súťaž”

I. Usporiadateľ súťaže a technická podpora
1. Usporiadateľom a vyhlasovateľom Veľkej stavebnej súťaže (ďalej len súťaž) je obchodná spoločnosť Sika Slovensko, spol. s r. o., so sídlom Rybničná 38/e Bratislava, 83106, IČO: 31359710.

II. Termín a miesto konania súťaže, predmet súťaže
1. Súťaž bude prebiehať v termíne od 20.4.2020 do 30.10.2020, ukončenie prihlasovania a registrácie do Súťaže je 30.10.2020 čas 23:59
2. Súťaž bude prebiehať na stránke https://www.sikaserviscentrum.sk/.  Predmetom súťaže je: V termíne od 20. 4. do 30. 10. 2020 zaregistrujte cez prihlasovací formulár svoju stavbu (dom, byt, pivnicu, fasádu, strechu a pod.), ktorú potrebujete postaviť, opraviť, obnoviť alebo zrenovovať, a hrajte o poukážky na stavebný materiál z portfólia výrobkov firmy Sika. Do súťaže je potrebné zaslať fotku stavby, adresu stavby a vaše kontaktné údaje.

III. Podmienky účasti v súťaži
1. Súťaž je určená pre všetkých, ktorí v termíne od 20. 4. do 30. 10. 2020 zaregistrujú cez prihlasovací formulár na https://www.sikaserviscentrum.sk/ alebo cez QR kód na marketingových predmetoch Usporiadateľa svoju stavbu (dom, byt, pivnicu, fasádu, strechu a pod.). a do súťaže zašlú 3 fotky stavby, adresu stavby a prihlasovacie kontaktné údaje.

2. Podmienky pre účasť v Súťaži:

 • Vyplnenie kontaktného formulára
 • Zaslanie 3 fotografií (1x celková foto stavby, 2x detail poškodenia)
 • Každú stavbu je možné prihlásiť a registrovať iba 1 krát
 • Každý Prihlasovateľ môže prihlásiť viacero stavieb počas celej doby trvania súťaže.

V prípade, že sa súťažiaci stane výhercom niektorej z cien Súťaže, udeľuje Usporiadateľovi Súťaže a Prevádzkovateľovi súhlas na zverejnenie jeho užívateľského mena a priezviska na stránke https://www.sikaserviscentrum.sk/ 

Výhra – poukážka na stavebný materiál a výrobky výrobcu Sika.

Materiál bude zvolený a navrhnutý pre Výhercu po konzultácii s Usporiadateľom po obhliadke prihlásenej stavby na základe skutkového stavu.

3. Usporiadateľ Súťaže ani Prevádzkovateľ nezodpovedajú za prípadnú technickú chybu, poškodenie či zničenie databázy súťažných užívateľských profilov či ich častí v rámci stránky https://www.sikaserviscentrum.sk/

4. Z účasti v Súťaži sú vylúčení zamestnanci a blízke osoby Usporiadateľa Súťaže a zamestnanci a blízke osoby Prevádzkovateľa Súťaže, a jej dcérskych spoločností. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech Usporiadateľa Súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala, je povinná túto výhru Usporiadateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy usporiadateľa Súťaže vrátiť, respektíve nahradiť Usporiadateľovi Súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.

IV. Ceny
1. V Súťaži možno vyhrať:

 • Každý týždeň v piatok počas trvania súťaže žrebujeme poukážku v hodnote 250 € na nákup produktov SIKA (28 × 250 €*). Na prihlásenú stavbu je možné vyhrať týždennú výhru iba 1x.
 • Záverečné žrebovanie sa uskutoční v pondelok 2.11.2020 so všetkých prihlásených stavieb vrátane tých, ktoré vyhrali týždennú výhru – poukážku 250€.
  1. cena: Poukážka 10 000 €*
  2. cena: Poukážka 6 000 €*
  3. cena: Poukážka 3 000 €*
 • *Poukážky sú určené na nákup produktov SIKA podľa vlastného výberu v cenníkových cenách s DPH.Materiál bude zvolený a navrhnutý pre Výhercu po konzultácii s Usporiadateľom po obhliadke prihlásenej stavby na základe skutkového stavu.

2. Ceny do Súťaže zabezpečuje a výhercom posiela Usporiadateľ. Výherca si preberie výhru po dohode s Usporiadateľom v sídle Usporiadateľa alebo na stavebninách, ktoré sú partnermi súťaže.

V. Určenie postupujúcich do finálneho žrebovania
1. Do finálneho žrebovania postupujú všetky prihlásené stavby a prihlasovatelia, ktorí vyplnili všetky potrebné údaje v prihlasovacom formulári, zaslali potrebné 3 fotografie a splnili podmienky účasti v súťaži v sekcii III, bod 2.

VI. Určenie výhercov
1. Nárok na výhru majú len tí výhercovia, ktorí vyplnili všetky potrebné údaje v prihlasovacom formulári, zaslali potrebné 3 fotografie a splnili podmienky účasti v súťaži sekcii III, bod 2.

2. Meno a priezvisko každého výhercu bude uvedené na stránke https://www.sikaserviscentrum.sk/v sekcii Výhercovia a taktiež na užívateľskom profile sociálnej siete Facebook Usporiadateľa. Meno a priezvisko musí byť zhodné s menom a priezviskom výhercu tak, ako má tieto uvedené vo svojom preukaze totožnosti (OP, pas).

3. Získanie všetkých informácií od výhercov bude zabezpečovať Prevádzkovateľ. Súťažiaci berie na vedomie, že v prípade, ak by sa stal výhercom ktorejkoľvek ceny v súlade s bodom 1. tohto článku poskytne Usporiadateľovi súťaže, resp. Prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť. Ak sa nepodarí spojiť s výhercom do 5 pracovných dní bude vyžrebovaný nový výherca ďalší piatok spolu s výhercom v danom týždni a nárok pôvodne vyžrebovaného výhercu v celom rozsahu zaniká. Jednotlivé výhry bude odovzdávať Usporiadateľ Súťaže v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa vyžrebovania výhercu, resp. odo dňa skontaktovania sa výhercom a prevzatia výhernej poukážky Výhercom od Usporiadateľa celej Súťaže.

4. Týždenné výhry – poukážku na 250€ si treba uplatniť do max. 60 dní od prevzatia poukážky od Usporiadateľa.

5. Hlavné výhry – poukážky (Poukážka 10 000 €, Poukážka 6 000 €, Poukážka 3 000 €) si treba uplatniť do max. 31.3.2021.

VII. Záverečné ustanovenia
1. Súťažiaci súhlasí so štatútom Súťaže a vedome poskytuje svoje údaje Usporiadateľovi Súťaže, resp. Prevádzkovateľovi. Informácie, ktoré súťažiaci poskytne, budú použité na kontaktovanie výhercov a na marketingové účely. Usporiadateľ Súťaže nehradí Účastníkom žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v Súťaži.
2. Usporiadateľ Súťaže a Prevádzkovateľ si vyhradzujú právo vylúčiť zo Súťaže súťažiacich, ktorých súťažná aktivita bude naznačovať podvodné, podozrivé alebo neštandardné súťažné správanie sa.
3. Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo zmeniť tento štatút, alebo Súťaž ukončiť podľa vlastného uváženia.

VIII. Poukážky

Týždenné výhry: 28 týždňov × 250 €

Hlavné výhry:

 1. cena: Poukážka 10 000 €
 2. cena: Poukážka 6 000 €
 3. cena: Poukážka 3 000 €
 
Sika Slovensko, spol. s r.o.
Rybničná 38/e
831 06 Bratislava

Tel.: 02/4920 0411
Tel.: 02/4920 0426

sika@sk.sika.com